INDUCAS

Spar millioner og øg borgernes livskvalitet – og glæde ved at gå på arbejde.

Når borgeren møder det offentlige, er det ofte på grund af en svær situation. Arbejdsløshed og sygdom, måske kombineret med stress og sociale udfordringer, har sat borgeren i en situation, hvor der er brug for hjælp. Samtidig gør situationen ofte borgeren usikker og sårbar, som kan resultere i konflikter og misforståelser mellem borger og sagsbehandler. Her kan INDUCAS åbne for de tunge samtaleemner.

Med INDUCAS kan vores rådgivere og coaches – i tæt samarbejde med ledelsen eller jobcentret – tilrettelægge et individuelt forløb, som håndterer alle aspekter af enten den forebyggende eller behandlende indsats.

Virker det?

Det gør det. Og vi kan bevise det.

Testfasen har været omfattende, og flere kommuner benytter INDUCAS i dag. Indtil videre har 26 kommuner prøvet INDUCAS, hvor over 10.000 borgere har udfyldt 14.500 spørgeskema.

Vi kan dokumentere effekten. De borgere, som screenes med INDUCAS, har typisk et kortere sygdomsforløb. Og de langtidssygemeldte kommer i højere grad tilbage til deres job. Med INDUCAS er over 50 % af de borgere, der er sygemeldt mere end 13 uger, kommet tilbage til deres job.

Læs hvad vi har gjort for andre her

INDUCAS er værktøjet, der åbner op

Vores erfaringer og undersøgelser viser, at noget af det sværeste i behandling af sygefravær kan være at få spurgt ind til de rigtige ting og få afklaret alle de bagvedliggende forhold.

Uanset hvor meget erfaring vi og sagsbehandlerne har med borgersamtaler, er der emner, som kan være svære at tale om – og hvor det kan være svært at afgøre, om borgeren nu også åbner op for det helt reelle problem.

Derfor har vi udviklet INDUCAS, som kan hjælpe både os og borgeren med at nå ind til sagens kerne.

Hurtigere og mere præcis indsats

INDUCAS er et online og veldokumenteret spørgeskema, som sagsbehandleren udsender til den sygemeldte inden første opfølgningssamtale ved 8 ugers sygdom.

Når borgeren udfylder INDUCAS, sker der en 360 graders informationsopsamling, som kommer omkring både faktuelle, fysiske, psykiske, sociale og personlige forhold. På baggrund af svarene udarbejdes en samlet vurdering af borgerens styrker og udfordringer samt risiko for langtidssygemelding.

INDUCAS er således ikke et almindeligt spørgeskema. Det er et skræddersyet og effektivt screeningsværktøj med en intuitiv brugerflade, som sagsbehandleren kan bruge til alle borgertyper og tilpasse eksisterende handleplaner, indsatser og teams. Ved at komme hele vejen rundt om borgeren sikrer INDUCAS derved en tidligere, hurtigere og mere præcis indsats.

Risikoprofilering styrker tilbagevendingen

Via INDUCAS undersøgelsen gennemgår vi – et tæt samarbejde med jobcentres sagsbehandlere – borgerens sygdomsbillede og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Her ses en risikoprofil af en borger, som sagsbehandlere i jobcentret har anvendt som retningslinjer på samtale med borgerne. Modellen giver en højere kvalitet i forløbet fra start, i det den ikke alene indikerer en samlet risikoprofil, men også omfatter en række underlæggende indikatorer. Evalueringen af borgerens tilstand og vurderet sygeforløb bidrager dermed til, at sagsbehandlerne sammen med Come-Back kan spore sig ind på handlemuligheder, der kan understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Jeg anvender INDUCAS til at starte op på den rehabiliterende plan ved kategori 3-borgere – og som retningsviser for den første samtale. Med besvarelserne får vi indblik i, hvad borgeren selv tænker og deres selvopfattelse af situationen.

Jobcenter Kerteminde

Alle vinder

Både jobcenter og borger får udbytte af INDUCAS.

For sagsbehandleren er fordelen et bedre indblik i borgerens egne overvejelser om sygdom og ønsker om tilbagevenden til arbejde. Dermed bliver forberedelsen til den første opfølgningssamtale mere effektiv og kvalificeret. Ud fra INDUCAS har vi allerede kortlagt borgerens egen historie og refleksioner, hvilket åbner for at se det hele menneske og ikke kun den sygdomsramte. I det videre forløb kan INDUCAS understøtte målinger af progression i forløb.

Også borgeren mærker fordelene. De føler sig bedre lyttet til og hjulpet, ligesom INDUCAS giver anledning til gode refleksioner over egen situation. Værktøjet bidrager dermed til at understøtte borgerens deltagelse i og indflydelse på egen sag.

Markante besparelser i Esbjerg Kommune

Esbjerg Jobcenter har skabt positive resultater og markante besparelser blandt andet via INDUCAS. De nyeste resultater viser, at Jobcenter Esbjerg har formået at gå fra 500 borgere på kontanthjælp i december 2017 til 341 borgere i august 2019.

På baggrund af data fra INDUCAS har Jobcenter Esbjerg fået et overblik over udviklingen af borgersammensætningen – og har derved kunne skabe en målrettet og effektiv indsats for den enkelte borger.

Bedre prioritering og hurtigere hjælp

Sygefravær koster hvert år 46 milliarder kroner alene i forsørgelsesudgifter. Og hertil yderligere udgifter til behandling. Det er derfor et stort samfundsproblem, når en borger melder sig syg.

Med afsæt i 360 graders screening af den enkelte borger er INDUCAS et vigtigt værktøj for sagsbehandleren i Jobcentret, som kan tilrettelægge et individuelt forløb, der tager højde for alle aspekter af sygemeldingen.

INDUCAS understøtter således sagsbehandlernes faglige kompetencer og kvalificerer de vurderinger og beslutninger, der træffes i Jobcenteret, så sygemeldte borgere hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Screeningen kan naturligvis ikke stå alene. Den personlige samtale har også betydning. Da INDUCAS er udviklet af eksperter og baseret på forskning og evidens giver screeningen en præcis vurdering af den enkelte borger – og om vedkommende befinder sig i risikogruppen for at udvikle et længerevarende sygefravær.

På baggrund af dén viden, der kommer fra INDUCAS, kan sagsbehandleren sætte tidligt ind overfor borgere i risikozonen. Derved anvendes ressourcerne i Jobcentret bedst, og borgere med størst risiko for langtidssygemelding kan bedre prioriteres i forhold til udarbejdelse af en indsatsplan.

Udviklet sammen landets kommuner

Det har fra begyndelsen været vigtig for os at inddrage så mange af de primære interessenter allerede tidligt i processen. INDUCAS er derfor udviklet i tæt samarbejde med Syddansk Universitet og en række af landets kommuner med det formål at udvikle et værktøj, som kan bruges til at få brugbare svar og et helhedssyn på borgerens situation.

INDUCAS er udviklet med udgangspunkt i ICF (international klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand) og baseret på forskning og evidens for, hvad der har betydning for, om en sygemelding udvikler sig til et langvarigt sygefravær.

Hør mere her

Nemt og hurtigt at komme i gang

INDUCAS er et webbaseret og brugervenligt system, der er nemt for sagsbehandleren at tilgå og anvende. Vores erfaring viser, at selv ikke-IT-kyndige kan lære at bruge systemet på under 30 minutter. På den tid har de lært både at aktivere udsendelse og åbne resultaterne.

Tag fat i os med det samme for at få en introduktion til INDUCAS og en dokumentation af vores resultater.

INDUCAS har bidraget til, at vi i Esbjerg har knækket koden via borgerinddragende overblik.

Allan Friis Sørensen, Sektionsleder for Kontanthjælp i Jobcenter Esbjerg